Υπηρεσίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Όλων των ειδών οι συμβάσεις που αφορούν στην σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση δικαιωμάτων επί των πάσης φύσεως ακινήτων.
 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Προσύμφωνα
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Διανομές – Ανταλλαγές
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας
 • Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτιρίου – ν.1221/1981
 • Πράξεις παραχώρησης – εξάλειψης υποθήκης
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Τακτοποίηση κληρονομικών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται :
 • Δημόσιες διαθήκες και δημοσίευση αυτών
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης και δημοσίευση αυτών
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
 • Επιλογή τύπου τέλεσης κηδείας και τόπου ενταφιασμού με συμβολαιογραφική πράξη – αποτέφρωση νεκρών – διαχείριση τέφρας
 • Γενικότερα θέματα που άπτονται του πεδίου του Αστικού Δικαίου
 • Πληρεξούσια
 • Προγαμιαία συμβόλαια
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Πράξεις συναίνεσης για την ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (ζευγάρια που συμβιούν, δότες σπέρματος ή ωαρίων)
 • Πράξεις συναίνεσης για προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
 • Πράξεις συναίνεσης για κατάψυξη ωαρίων
 • Πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνου
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Προγαμιαία συμβόλαια
 • Πράξεις Πολιτικής Δικονομίας
 • Ένορκες βεβαιώσεις – δηλώσεις – καταθέσεις
 • Εκθέσεις απογραφής
 • Άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας
 • Πράξεις κατάθεσης – θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βεβαίας χρονολογίας