Η Συμβολαιογραφία

Για ποιο λόγο κάποιος θα απευθυνθεί σε έναν Συμβολαιογράφο ;

Λόγω της διεύρυνσης του επαγγελματικού αντικειμένου του Συμβολαιογράφου οι λόγοι είναι πολλοί και πολυποίκιλοι, γενικής φύσεως και ειδικότεροι.

Καταρχάς, με τον αντικειμενικό του ρόλο στη διαδικασία της κατάρτισης και υπογραφής των πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων, εξασφαλίζει τις συναλλαγές που αφορούν στην ακίνητη περιουσία των συναλλασσομένων μερών, στις οικογενειακές σχέσεις τους και γενικά σε όλα τα πεδία των συναλλαγών που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Μέσα στο πλαίσιο του αντικειμενικού του ρόλου διασφαλίζει μέσω των συμβολαίων που συντάσσει την μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κινδύνου για ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον μεταξύ των μερών που συναλλάχθηκαν στην κάθε σύμβαση.

Με τη συνεχή σε ημερήσια βάση ενημέρωσή του για την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει όλων των ειδών τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές που αποτελούν το γνωστικό και επαγγελματικό του αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι ενήμερος με τις τελευταίες και ισχύουσες διατάξεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

Πέραν των ανωτέρω, εξίσου σημαντικός και αναντικατάστατος είναι και ο συμβουλευτικός του ρόλος. Με το μεγάλο εύρος του αντικειμένου του είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες, συμβουλές, διεξόδους – λύσεις σε έναν μεγάλο αριθμό ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και αφορούν θέματα περιουσιακά, οικογενειακά, κληρονομικά κ.λπ. χωρίς απαραίτητα να ακολουθήσει, έστω άμεσα, η κατάρτιση κάποιας συμβολαιογραφικής πράξης.

Εξίσου σημαντική είναι η συνδρομή που μπορεί ο Συμβολαιογράφος να παράσχει στους πολίτες αναφορικά με τις συναλλαγές τους με τις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, Εφορίες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία και Γραφεία Κτηματογράφησης, Δήμους κ.λπ.

Ενώ είναι άμεση και διαρκής η συνεργασία με Δικηγόρους, Μηχανικούς, Μεσίτες και Λογιστές και γενικά όλους τους επαγγελματίες που ενέχονται στην κάθε υπόθεση από την αρχή της μέχρι και τη διεκπεραίωσή της.